پرانایاما میانبر تاثیرات یوگاست دم و‌بازدم

پرانایاما میانبر تاثیرات یوگاست دم و‌بازدم، زندگیست شما میدانید؟ چرا؟ #تنفس #پرانایاما_فصل