پنجشنبه 13 مهر ماه جاری مراقبه دوقلب در گل اندام از ساعت 10 تا 11