چاکراها یا چرخه های انرژی

☯️☯️☯️

مولاد ها را چاکرا:
این چاکرا مکان عنصر (خاک و بو) می باشد. هنگامی که این چاکرا فعال شود ،
فردی که بر روی کندالینی در مولادهارا  کار  کند قادر میگردد تا دانش کامل کندالینی و نحوه بیدار کردن آن را به دست آورد و هنگامی که بیدار شد بر عنصر خاک و زمین غلبه می کند و میتواند بر جاذبه زمین نیز غلبه کند.
باورود  پرانا به کانال سوشومنا فرد میتواند دانش گذشته ، حال و آینده را به دست آورد. او استادی در انواع دانشها میگردد و از همه امراض رها میشود و کلامش همچون موسیقی ، لطیف و پرمعنا شده و ترکیب شاعرانه ای پیدا میکند.

این چاکرا مسئولیت رفع ترسها و تامین امنیت مارا بعهده دارد و در سال اول زندگی شکل میگیرد

.☯️☯️☯️

تمرینات در حوضه لگن به تعادل این چاکرا کمک میکند.

رقصهای فولکلوریک و موسیقی های کوبه ای انرژی این چاکرا را راه میاندازد.

متعادل کردن دوشای واتا به تنظیم این چاکرا کمک میکند.

در سال اول تولد ،هرچه میتوانید فرزندتان را بغل کنید و از محبت بیدریغ خود لبریزش کنید