چاندرا در زبان سانسکریت یعنی ماه.

ماه نورش رو از انعکاس خورشید میگیره،
سلام بر خورشید و سلام برماه اثرات مشابهی دارند.
۱۲ وضعیت سلام بر خورشید، به ۱۲ ماه گردش زمین به خورشید برمیگرده
و ۱۴ حرکت ماه ، به چهارده وجه ماه قمری مربوطه،
۱۴ روز اول ، سوکلاپاکشا
و ۱۴ روز دوم ، کریشناپاکشا نام داره،
و مفهموم آن تاریکی ۱۴دهگانه است.
و هر آسانا متعلق به یک روز ه
ویژگی ماه آرامش اون هست.
و‌انرژی اون در سمت چپ ستون فقراته که مسئول آگاهی برتر میباشد.
تجارب خوبی از انجام سلام بر ماه
در زیر نور مهتاب داریم
آگاهی این سیکل روی هماهنگی و تعادل دو نیمکره
است
هر وضعیت روی چاکرای خاصی اثر داره
و
مانترای مخصوص به خودش داره
که در صورت تکرار
فواید متفاوتی خواهد داشت.
گر از اکسپلور آمده اید بقیه پستهای مارو هم زیرو‌رو کنید