چاکراها

استادان یوگا معتقدند ما ۷ چاکرا داریم که سه تای پایینی مربوط به خصوصیات غریزی و حیوانی هستند مثل خوردن و خوابیدن و رابطه جنسی و تولید مثل و سه تای بالایی مربوط به خصوصیات الهی هستند و چاکرای ۴ حد فاصل بین انهاست

همچنین استادان معتقدند در بدو تولد نیروی عظیمی در وجود انسان نهاده شده که در محلی به نام (کندا) در انتهای ستون مهره ها قرار داردو تعالی انسان در بیداری این نیرو و حرکت ان به سمت بالاست

این نیروی کندالینی باید پس از فعال شدن مسیر همه چاکرا ها را طی کند و به بالاترین چاکرا روی تاج سر برسد.جالب توجه اینجاست که قبل از بیداری این چاکرا یعنی مولادهارا ُباید چاکراهای دیگر باز و بیدار شده باشند تا این انرژی در مسیرآنها حرکت کند.

******

چاکراها یا مراکز انرژی

،از پایین به بالا ،مولادهارا.سوادهیستانا،مانی پورا،آناهاتا،ویشودهی،آجناو ساهاسرارا

مولادهاراچاکرا-ویرایادراسانا-در حال  تعادل،امن و با اعتماد به نفس

باداکن آسانا-سواد هیستانا،در حال تعادل خلاق و مثبت

مانی پورا-پاری پورناناواسانا- در حال تعادل،پر انرژی و با اعتمادبه نفس و با اراده

آناهاتا-اشتراسانا- در حال تعادل،شکیبا و پراز عشق و بخشش

ویشودهی -ماتسیآسانا-در حال تعادل قدرت شفافیت و ارتباط خوب با دیگران

آجنا چاکرا-کودک-در حال تعادل ارتباط با خرد درون

ساهاسراراچاکرا-ایستادن روی سریاسرشآسانا- در حال تعادل ،ارتباط با جهان هستی و ناخوداگاهو حقیقت وجود