چه موقع به تمرین یوگا بپردازیم؟

درهر زمانی از روز که وقت داشته باشید اشکالی ندارد.ولی در حالت اختصاصی ساعتهای 6-10 صبح وعصر زمانهای بهتری هستن چون در زمان کافای طبیعت قرار داریم وباعث میشود هوشیار تر وپر انرژی تر باشیم واز خمودگی جلوگیری میکند.وبرای نتیجه بهتر حداقل سه بار در هفته وهر بار یکساعت تمرین ضروریست.