چه کسی باید هنگام انجام حرکات ورزش پلانک احتیاط کند؟

اگر یکی از این خطرات باشد ، باید محتاط عمل کنید:

  • افتادن
  • بعد از جراحی افتادن
  • بیماری درد لگن
  • ضعف ماهیچه های کف لگن
  • زایمان قبلی
  • اضافه وزن