ژست کوهستانی (تاداسانا) ژست یوگای انرژی زا

بایستید و پایه های انگشتان شست پا را کنار هم قرار دهید و پاشنه پاها را کمی از هم باز کنید.
روی پاشنه های خود تکان دهید تا بتوانید انگشتان پا و گوی های پای خود را بلند کنید.
انگشتان پای خود را به طور کامل باز کرده و در حالی که بالا می آیند بیرون بیاورید و سپس آنها را با فاصله مناسب روی زمین قرار دهید.
مطمئن شوید که وزن شما به خوبی بین دو پای شما متعادل است.
چهار ران خود را منقبض کنید تا کلاهک های زانو خود را بلند کنید و اجازه دهید قسمت داخلی ران شما کمی به سمت داخل بچرخد.
عضلات کف لگن و شکم خود را منقبض کنید تا بدن شما زیبا و بلند شود.
نفس عمیق بکشید، استخوان های ترقوه خود را باز کنید و تیغه های شانه خود را به عقب بکشید.
صورت خود را شل کنید و تصور کنید که تاج سر خود را به سمت آسمان بلند کنید و ستون فقرات خود را دراز کنید