گردهمایی مربیان یوگا

٢٢ دیماه کردهمایی مربیان بوگا استان البرز با حضور آقای تیمور تاش ریاست محترم انجمن یوگا و آقای هنرور و آقای حاج بابایی و ..