گزارش شاگردان

آیسن ١١ ساله
بعد از انجام یوگا ، اجتماعی شده، حتی بعد از ١ جلسه ، تغییرش محسوس بوذ.
مسئولیت پذیر شده،خجالتی بود، الان داوطلبانه فعالیت میکنه. مبصر شده، تئاتر بازی میکنه، ریاضی ا بهتر شده چون تمرکزش بهتر شده و بهتر یاد میگیره