یوگاخنده- شب شعر- تور یوگا در کندلوس

٨ آذردرگل اندام ساعت ١٠-١١ یوگاخنده

باماباشید.

١٧ آذر ساعت۶-٨ شب شعر در گل اندام

 

 

 

٢٢-٢٣ تور کندلوس و یوگا در طبیعت