یوگا در طبیعت

سفری گردشی ورزشی به روستای صفی نزدیک رودبار

پنجشنبه 19 مرداد

حرکت ساعت 5 صبح از درب گل اندام

پذیرایی صبحانه و عصرانه

لوازم مورد نیاز : کلاه -عینک – ضد آفتاب -زیرانداز شخصی سبک – لیوان – قمقمه-خوراکی شخصی