یوگا ویژه معلولین

در این کلاس همه مراحل یوگا  از یاما تا مدیتیشن با در نظر گرفتن محدودیت افراد انجام میگردد.

این کلاس فعلا ویژه بانوان است.