یوگا و حرکات اصلاحی

این کلاس ویژه همه افرادیسیت که از مشکل و درد و بیماری در نواحی مختلف بدن در اذیت و رنج هستند.اعم از جوانان یا سالمندان.

در این کلاس با انعطاف و تقویت عضلات ،به اصلاح ساختار بدن و سپس به مهار درد میپردازیم.

 

در این کلاس توصیه های لازم برای تغذیه داده و حتی به اصلاح کیفیت زندگی نیز در حد ممکن پرداخته میشود.