یوگا و ضمیر درون

یوگا آینه‌ای است که از درون به خود نگاه می‌کنیم.