یوگا TRX

در این کلاس حرکات تعادلی و کششس و قدرتی یوگا با TRX آموزش داده میشود.