جشن سپاسگزاری

٧ اسفند   گل اندام میزبان خیریه ( مهر سهیلا)

موسسه حمایت و آموزش   بیماران  کنسر سینه خواهد بود

با حضورتان فضا را انرژی دو چندان ببخشید