20 دقیقه تمرین در روز

20 دقیقه تمرین مراقبه آزاد  دو مرتبه در روز 

سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند.

progressiv musele relaxation technique