اولین جلسه هییت ورزشهای همگانی با کمیته های استان البرز

۱۸ خرداد ۹۹ اولین جلسه سال جدید با جناب اسفندیاری سرپرست جدبد هییت ورزشهای همگانی