تمرین گورو

به محض اینکه نیت یا قصدی کاملا روشن و محکم و نیرومند برای آفریدن چیزی داشته باشید، خواسته تان تقریبا بی درنگ و بدون تلاشی از جانب شما، ظاهر خواهد شد.img_7795
“شاکتی گواین”

قطب نما را به هرطرف بچرخانید عقربه آن روبه شمال می ایستد. این امر در مورد یوگی هم صادق است . ممکن است یوگی قرق در فعالیتهای بسیار باشد اما ذهنش همواره و بی امان به خدا مشغول است و قلبش همواره زمزمه میکند، الهی الهی ای دوست داشتنی ترین

باید از مراقبه مثل یک سرگرمی لذت ببری.
باید که با لذت وارد آن شوی.
مراقبه تمرکز فکرنیست، نقطه مقابل آن بودن است:‌ رها و آسوده بودن است.
وقتی کاملا رها و آسوده باشی، برای نخستین بار واقعیت وجودت را احساس می کنی.
آنگاه که تو درگیر فعالیت هستی، چنان مشغولی که نمی توانی خودت را ببینی.
فعالیت دود بیشتری پیرامون تو ایجاد می کند.
از این رو باید تمام فعالیتها را، دست کم به مدت چند ساعت در روز،‌کنار بگذاری.
وقتی هنر آرام بودن را بیاموزی میتوانی هم فعال باشی و هم آرام، زیرا آرامش تو چنان درونی می شود که هیچ چیزی ار بیرون نمی تواند آنرا مختل کند.
فعالیت در محیط پیرامون جاری می شود و تو در کانون، آرام می مانی.
پس تنها مبتدیان مجبورند که فعالیت را برای ساعتی در روز کنار بگذارند.
اگر تو این هنر را بیاموزی،‌
دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت:
در بیست و چهار ساعت شبانه روز می توانی در حالی که به انجام فعالیتهای روزمره مشغولی، مراقبه گر بمانی.
@Ayur_veda