سابلیمینال چیست؟

سابلیمینال ها فایلهای صوتی هستند که با استفاده از علم صدا برداری و تلفیق بعضی از تکنیکهای خود هیپنوتیزم ،تغییرات و الگوهای ذهنی را برنامه ریزی میکنند.و از این طریق میتوان رفتار ها و عادتهای محدود کننده که مانع از رشد و شکوفایی شخص هست را تغییر دهند.و برنامه ریزی جدید داشته باشند.

پیامهای صوتی مخفی میتوانند ضمیر ناخوداگاه افراد را  برای رسیدن به موفقیت اماده  کنند.