مانترا

مانترا چیست؟
چون درآید نام پاک اندر دهان
نی پلیدی مانَد و نی اندهان(مثنوی معنوی – دفتر سوم – بیت 188)

مانترا یعنی ذکر یا ورد،(البته کلمه ذکر بیشتر با مانترا سازگار است، چرا که ورد بار منفی دارد و بیشتر در امور منفی یا جادوی سیاه از آن استفاده شده و ذکر بار مثبتی دارد) که عبارتی سانسکریت است و از دو جزء «مان» و «ترا» به وجود آمده است.

مان به معنی فکر کردن و ترا از ریشه ی تری به معنی محافظت کردن یا آزاد شدن از دنیای مادی می باشد. هر ذکر یا وردی فرکانسی مخصوص دارد و انرژی منحصر به فردی تولید می کند.

انرژی پنهانی در مانتراها وجود دارد که در لفاف صدائی پیچیده شده است.

مانتراها مستقیما بر چاکراها یا مراکز انرژی اثر می گذارند. هر مانترا در داخل ارتعاشاتش قدرتی را پنهان دارد که با تمرکز و تکرار آن، انرژی موجود در آن استخراج می شود. مهمترین خاصیت مانترا ها این است که موجب تمرکز ذهن بر روی قدرت مطلق می شوند و انرژی روحانی را در چاکرا های بدن آزاد می کنند.

مانتراها گاهی به صورت تک کلمه و گاهی به صورت گروهی از کلمات به کار می روند که حامل ارتعاشات صوتی و انرژی به خصوصی است. بر اثر تکرار دائمی مانترا، ذهن تصفیه می شود.

( برخی از مانتراها نیز خاصیت گرمی و سردی دارند که در نقاط سردسیری همانند تبت از مانتراهای دارای خاصیت گرمی استفاده می کنند. مانتراهای گرمی باعث افزایش دمای بدن انسان می شوند.)
قدیس بزرگ، سوامی شیواناندا می نویسد:

« مانتراها انرژی هایی هستند که در عالم وجود دارند و نمی توان آنها را خلق یا نابود کرد.

قدیسین خاصی این مانتراها را کشف کرده و در طول قرون آنها را به ما منتقل نموده اند.

تلفظ درست مانترا بسیار اهمیت دارد. مانترا شما را به سمت یگانگی با خداوند هدایت می کند. مانترا از نظر فیزیکی مزایای بسیاری دارد.

در طی گفتن مانترا یا ذکر تمام سلولها و اندام ها استراحت می کنند و وانهاده می شوند.

سموم بدن دفع می گردد و سیستم عصبی آرام می شود. احساسات و عواطف پست تر همانند شهوت، خشم، حرص، نفرت و حسادت از بین می روند.

خواندن مانتراها به موقع خود، موجب به وجود آمدن شکل واقعی آن ماهیت ملکوتی مشخص می شود.

مانتراها باید به روش صحیح، با در نظر گرفتن هجاها و هماهنگ تکرار گردد. هر مانترایی نیروی فوق العاده خود را دارد.»

(سوامی شیواناندا- جزوه آموزشی یوگا)
انواع مانترا
١): مانتراهای تک هجایی
مانتراهای تک هجایی بیجا مانترا نامیده می شوند همانند مانترای «ام»، «هو»،«هوم»، «هیو»، «حق یا حاک» و …
در برخی اوقات این مانتراهای تک هجایی به صورت کشیده بکار می روند که این حالت بیشتر به خاطر هم ارتعاش شدن با لایه های برتر وجود انجام می پذیرد و در برخی اوقات نیز از مانتراهای تک هجایی به صورت ضربی یا ضربه ای استفاده می شود که در این فرم، حالت ریتم و ضرب باعث تنظیم تنفس و رسیدن به حالت خلسه و در نهایت در یک لحظه باعث خروج از کالبد می شود.

از مانتراهای تک هجایی ضربی یا ضربه ای برای ضربه زدن و باز کردن چاکراها نیز استفاده می شود که اغلب با موسیقی سازهای کوبه ای همراه است.
٢)-مانتراهای چند بخشی
مانتراهای چند بخشی، گروهی از کلمات هستند که در کنار هم ارتعاشات خاصی را تولید می نمایند مانند «سوهام» «آهام براهم آسمی» « ام شری ماها لاکشمیه ناماها» « لا اله الا الله» « لا اله الا هو» و …
در گویش این نوع مانتراهای چندبخشی، هجاها باعث ایجاد ریتم خاص و در نتیجه آزاد شدن انرژی هر جزئی از مانتراها و ترکیب آنها با هم می شودو در نهایت الگوی بسیار والایی از انرژی بوجودمی آید.

انرژی ترکیبی بسیار قوی تر از تک جزء ها می باشد و اثر بسیار بیشتری بر روی انسان دارد.
٣)-کریتان(آواز خوانی مقدس)
« کرتان یعنی خواندن نام خداوند با خلوص، عشق و ایمان. آواز خواندن در مورد خداوند در بیشتر مناطق هندوستان با عنوان بهاجان نامیده می شود.

در سانکریتان مردم در یک محل عمومی گرد هم می آیند و همراه با آلات و ادوات موسیقی نام خدا را به صورت دسته جمعی می خوانند.

فعل سانسکریت «کریت» به معنی پرستیدن است. این گونه آواز خوانی بر جسم مادی تاثیر می گذارد و روشی عالی است برای جهت بخشیدن احساسات به سوی هدف و آرام کردن اعصاب بدن. در هر کلمه نیروی خاصی وجود دارد. همانگونه که بر زبان آوردن نام هر چیز آن چیز را به ذهن می آورد، آوردن نام خداوند هم در ذهن خالص، موجب به وجود آمدن خودآگاهی می شود.

این عمل دلیلی مستقیم می شود برای درک بالاترین تعالی و کمال. تمامی ناخالصی ها و آلودگی ذهن شما را برطرف می کند.

ودانتیست ها معتقدند که سه نوع مانع در راه خودشناسی وجود دارد. آلودگی ها، بی قراری و بی صبری و نادانی جهل.

برای رفع این موانع آنها خدمت بی شائبه، عبادت و مراقبه را توصیه می کنند.تنها سانکریتان است که همه اینهارابا هم دارد.»https://t.me/joinchat/AAAAAD8bSlWOI54r_alO7g