محدودیت در آساناها

  1. تریکن آسانا:

کسانیکه مشکلات شدید سیاتیکی و دیسک کمر دارند این آسانا را با ملاحظات خاص و زیر نظر مربی با تجربه انجام دهند.

نمونه ای از تریکن آسانا با محدودیت: انجام روی صندلی 

 

پاریورتا تریکن آسانا: مثلث پیچ- کسانیکه مشکلات شدید سیاتیکی و دیسک کمر دارند،

 

پراساریتا پادوتان: کسانیکه مشکلات شدید سیاتیکی و فشار خون بالا دارند

 

 

پارشوا اوتان آسانا: مشکلات سیاتیکی شدیدو فشار خون بالا

 

ویرابادراسانا: آنهایی که مشکلات قلبی دارند

 

آداموکاشوان آسانا: مشکلات شدید سیاتیکی

ئک پادآسانا: جراحی های ناحیه شکم

 

پس چی موتان آسانا:مشکلات ستون فقرات و سیاتیک شدید و مشکلات قلبی و صدمات و زخمهای ناحیه شکمی،مثل زخم معده و زخم اثنی عشرو روده

 

جانوسرش آسانا:مشکلات مخصوص به ستون فقرات و سیاتیک شدید و مشکلات قلبی و زخم معده و اثنی عشر و روده

 

 

پاد ماسانا: آرتروزشدید زانو

 

باداکون آسانا:آرتروز شدید زانو

 

کورماسانا:سیاتیک و مشکلات زانو و ستون ققرات و شانه و آسیب

دیدگی در شکم ومشکلات  دیسک

اشتراسانا: مشکلات شدید قلبی و فشار خون بالا ومشکلات دیسک

 

پاد انگشتاسانا:شکستگی و آرتروز ناحیه لگن

 

ویراسانا:آرتروز شدید زانو

 

ماریچی آسانا:ضرب دیدگی یا صدمه در ناحیه ستون فقرات

 

آردا ماتسیندراسانا:صدمات شدید شکمی و بواسیر و آرتروزشدید زانو

 

ماتسی آسانا:آسیب دیدگی در ناحیه شکم مثل فتق و ناراحتیهای قلبی و بارداری با محدودیت انجام دهند

کسانی که تازه کار هستند،مواظب باشند که فشار به گردن وارد نشود و با ساپورت انجام دهن

 

پاوان موکت آسانا:

بیماران قلبی و آسیبهای شکمی

 

شالاباسانا: فشار خون بالا و بیماریهای قلبی و نزدیک بینی و فتق

 

بهوجانگ آسانا: بیماریهای قلبی و فتق و زخم معده و دیسک کمر و مشکلات ستون مهره ها

 

دانور آسانا: آسیب دیدگی در ناحیه شکم و مبتلایان  به دیسک کمر و بیماران قلبی و

سارونگ آسانا: فشار خون و ناراحتی قلبی

 

هالاسانا: افرادیکه ناراحتی و صدمات شدید شکمی دارند مثل زخم معده و اثنی عشر و زخم روده و فشار خونی ها

 

ناوآسانا:آسیب دیدگی شکمی

 

 

شاوآسانا:افراد فشار خون پایین و درونگراها

 

سلام بر خورشید:مشکلات ستون مهره ها و ضرب دیدگی در زانو و دوران پریود

خانمها