#کریاـ یوگا

کریا یوگا ،یکی از سبکهای یوگاست که بابا جی آنرا ابداع کرده

و بعد از هاتا یوگا با  مودراها و بانداها و مراقبه و مانترا شخص را به سمت خودشناسی و خدا شناسی پیش میبرد

کریا یوگا به چند دسته تقسیم شده:۱-کریا هاتا یوگا۲-کریا کندالینی یوگا۳- کریا پرانایامایوگا ،کریا دیانایوگا،کریا مانترا یوگا،کریا باکتی یوگا\استاد شدن در آموزش کریا یوگا بسیار سخت و مستلزم سالها ریاضت  میباشد