گالری

کلاس پاکسازی دستگاه گوارش از زبان تا روده
۹۸/۳/۹
کلاس کتابخوانی شنبه هاساعت۱۷-۱۸.۵
آقای مقدم و خانم صانعی

 

 

 

خداوند ما را بسوی انسانهای راستین و مکانهای راستین و توانگری راستین هدایت میکند١٢ اسفند ٩٧
من وهمکاران خانمها تقی زاده واقبال ٩٧ اسفند
یوگا وال: مربی آقای عظیمی٢١ تیر ٩٧
جشن پایان سال گل اندام ١۶ اسفند٩٧
١۶ اسفند جشن پایان سال٩٧

کارگاه کالزینیو تیپ – انجمن پزشکان ۶ دیماه
درس : خطرات منیت؟
کندلوس٢٢ آذر ٩٧- گل اندام – مهناز مهابادی
هند ایگات پوری بهمن ٩۶ مرکز گویانکاجی

سفر هندوستان فرودگاه بمبئی بهمن ٩۶
ناهار سمینار یوگاآذر ماه١٣٩۶
جشن پایان سال گل اندام – تقدیر از یوگا کودکان مربی: نصیبه نریمانی اسفند٩۶
پرستو اقبال و پردیس شریفی- کندلوس٢٢آذر٩٧- گل اندام
مدیتیشن دوقلب
کندلوس – تپه ماهور٢٣ آذر – گل اندام

مسایقه عکس یوگا در همه جا1397

پارتنریوگا،سه نفره
آزمون مربیگری95

یوگانیدراسانا

ناهار پایان سال95 با مربیان گل اندام