یبوست

علت :مایل به نگه داشتن همه چیز

آسانا:

واجراسانا- پیچهای نشسته و خوابیده و ایستاده- ملخ – کبری – چمباتمه – سوپتا پاوانموکت

کریاک

لاگو هفتگی- و ساج آگنی سار کریا- ( تمرین روی ناف با دو انگشت وسط روی ناف و فشارو شست ها در دوطرف پهلو- تاناف عقب برود به تعداد40 بار در روز.)

پرانایاما:

تنفس شکمی روزی 5 مرتبه .

مودرا:

آشوینی مودرا یا انقباض مقعد روزی 10 با – واجرولی مودرا در آقایان و سهاجولی مودرا در خانمها-انقباض در منطقه خروج ادرار و حرکات معکوس