باز هم تمرین پا باز

باز هم تمرین پ اباز😊 افزایش انعطاف کشاله های ران ، یکی از راههای پیشگیری از زانو درد و کمردرد هستند.