حالت ویاغراسانا (ژست ببر) چرا در انقلاب زمستانی انجام می‌شود

این وضعیتی است که عضلات چهارسر ران و ناحیه زانو را تقویت می کند، دو ناحیه ای که به ترتیب توسط قوس و برج جدی اداره می شوند. این وضعیت تعادل و حرکت متقاطع بدن را ارائه می دهد که بازتاب تعادل و تغییر فصول است.

چگونه: از دست و زانو شروع کنید. پای راست خود را بلند کنید و زانوی خود را خم کنید تا پای خود را به سمت پایین بیاورید. با دست چپ به سمت پای راست برسید. پا را نگه دارید و با پا به سمت بالا و پشت پا بزنید و از چهار سر ران و شانه باز کنید. در طرف دیگر تکرار کنید.