حال خوب یا ناخوب ما دقیقا به نوع فعالیت چاکراها بستگی دارد.