خم شدن رو به جلو (Uttanasana )

خم شدن رو به جلو جواب خوبی است به کل روز پشت کامپیوتر نشستن. همچنین این حرکت برای زمانی که فضای زیادی در اختیار ندارید نیز بسیار مناسب است. سیستم عصبی را آرام می کند، ستون فقرات، باسن و هسترینگ را می کشد و عضلات چهار سر ران و زانوها را قوی می کند. چگونه انجامش دهیم: بایستید و پاها را به عرض ران ها باز کنید، از باسن به طرف جلو خم شوید، تنها تا جایی که همسترینگ اجازه می دهد پایین بروید، زانوها را کمی خم نگه دارید و معده را روی ران ها استراحت دهید. در حرکت پیشرفته می توانید پاها را صاف نگه دارید. توصیه میشود دستها را به پشت برده و در هم گره کنید، با کشیدن دستها به عقب تحرک در شانه ها افزایش پیدا می کند