سبک بیکرام (Bikram) یوگا

یوگای یبکرام برای کسانی است که تعریق زیادی ندارد. یوگی‌های بیکرام این سبک را در اتاقی مانند سونا تمرین می‌کنند. بیرکام همچنین یک سبک عالی یوگا برای مبتدیان است، زیرا هر جلسه ۹۰ دقیقه‌ای از ۲۶ حالت مختلف تشکیل شده است.

انتظار می‌رود کلاس سنتی بیکرام در رطوبت ۴۰ درصد تدریس شود. گرما باعث انعطاف پذیری و سَم زدایی می‌شود.