سبک سیواناندا (Sivananda) یوگا

سیواناندا نوعی یوگای هاتا با پنج اصل مهم است که شامل ورزش مناسب (آسانا)، غذا خوردن مناسب، آرامش مناسب (ساواسانا)، تنفس مناسب (پرانایاما) و تفکر مثبت و مراقبه است.

همه اینها با هم کار می‌کنند تا یک سبک زندگی سالم را فراهم کنند. این عمل معمولاً شامل ۱۲ آسانای اساسی است.