سکانس یوگا برای جشن گرفتن انقلاب زمستانی

به سمت داخل بچرخید و از راهنمایی درونی خود برای حرکت در حالات در این جریان استفاده کنید. مطمئن شوید که آنها را با نیازهای خود تطبیق دهید، تا بتوانید با ذهنی روشن و قلبی باز وارد انقلاب شوید.