فلسفه یوگا

فلسفه کلی یوگا در مورد اتصال ذهن ، بدن و روح است. شش شاخه یوگا وجود دارد. هر شاخه تمرکز و مجموعه ای از ویژگی های متفاوت را نشان می دهد.

شش شاخه عبارتند از:

یوگای هاتا: این شاخه جسمی و ذهنی است که هدف آن جسم و روان است.
یوگای راجا: این شاخه شامل مراقبه و رعایت دقیق یک سری مراحل انضباطی است که به عنوان هشت اندام یوگا شناخته می شوند.
یوگای کارما: این یک مسیر انرژی است که هدف آن ایجاد آینده ای فارغ از منفی و خودخواهی است.
یوگای باکتی: این نوع یوگا با هدف ایجاد مسیر فداکاری، راهی مثبت برای هدایت احساسات و پرورش پذیرش و تحمل است.
یوگا جننا: این شاخه از یوگا در مورد خرد، راه دانشمند و رشد عقل از طریق مطالعه است.
یوگای تانترا: این مسیر آیینی، تشریفاتی یا پایان یک رابطه است.