ما خلق شدیم که زندیگمون رو خودمون خلق کنیم

ما خلق شدیم که زندیگمون رو خودمون خلق کنیم بیماریها هم میایند که به ما بگویند چیزی در بدن از تعادل خارج شده ، و باید که با انتخابهای جدید از آن عبور کنیم