مسابقه انتخابی رشته یوگا ،استان البرز امروز ۵ مهر در گل اندام برگزار شد

 

مسابقه انتخابی رشته یوگا ،استان البرز امروز ۵ مهر در گل اندام برگزار شد که اسامی برندگان رو متعاقبا اعلام خواهیم کرد.
داوران : خانمها ،صانعی رییس کمیته یوگا و شاهسوند و عراقی بودند و کمک داوران خانمها خدایار و تقی زاده و اقبال و مسئول واحد مسابقات خانم آزاده آقاجانی