میدونید چاقی دور شکم، عامل مهم برای دیابته؟


این حرکات رو به بقیه حرکاتتون اضافه کنید و سه ماه هر روز انجام بدهید
و نتیجه رو ببینید