ناتاراج آسانا (رقص)

در تاداسانا بایستید. وزن بدن را روی پای راست بیندازید، پای چپ را از زانو خم کنید و مچ یا روی پنجه پا را با دست چپ بگیرید و به لگن نزدیک کنید تا عضله روی ران پای چپ کشیده شود.؛ لگن را روبرو و منقبض نگه دارید. با دم دست راست را با آرنج صاف بالا ببرید. نگاه را روبرو و ثابت نگه دارید.

سپس حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.