گارود آسانا (عقاب)

در تاداسانا بایستید. زانوها را کمی خم کنید، پای راست را از زمین بلند کرده و تعادل خود را بر روی پای چپ برقرار کنید. ران راست را روی ران چپ قرار داده و ساق پای راست را روی عضله ساق پای چپ قرار دهید. آرنج ها را خم کرده و تا مقابل سینه بالا بیاورید، آرنج چپ را روی آرنج راست قرار داده و دستها را به هم ببپیچید. زانوی چپ را کمی بیشتر خم کنید. حال به یک نقطه خیره شوید. دقت کنید که لگن را روبرو نگه دارید.

پس از مکث کافی از حرکت خارج شده و حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید.