گوش کردن عمیقترین راز مدیتیشن

هنر گوش دادن، همان ذهن آگاهی است.
اگر بتوانید بیاموزید که چگونه درست گوش فرادهید،
عمیق ترین راز مدیتیشن را آموخته اید.
شنیدن یک چیز است و گوش
فرادادن چیزی کاملا متفاوت. آنها یک دنیا با هم فرق دارند
. شنیدن یک پدیده فیزیکی است.
شما می شنوید چون گوش دارید.
گوش فرادادن پدیده ای معنوی است و هنگامی رخ می دهد که توجه می کنید؛‌
هنگامیکه وجود درونی تان با گوشتان در ارتباط است.

بدون قضاوت و نتیجه گیری باقی بمانید

خردمندان همیشه درباره نتیجه قطعی تردید می کنند.

بدون نتیجه گیری گوش فرادهید. خاموش، آگاه، باز و پذیرا گوش فرا دهید.

کاملا همراه با صدایی باشید که پیرامونتان را فراگرفته است.
شگفت زده خواهید شد! روزی فرا می رسد که صدا آنجاست. شما در حال گوش دادنید

و در عین حال سکوت نیز هست. این سکوتی راستین است که ازطریق صدا رخ می دهد