یوگاتراپی برای مبتلایان به سرطان

                                                         ( بخش دوم)

 

هدف سوم :نقش استرس در بیماری و ایجاد انفصال در کوشاها

کوشاها مانند نخهای  یک لباس به هم بافته شده اند. هرگاه یک نخ از لباس تغییر کند مثلا طول آن بلندتر شود ، رنگ آن تغییر کند و یا نسبت به بقیه سخت تر و سفت تر شود بر روی کل آن لباس تاثیر می گذارد. این امر در رابطه با کوشاها هم صادق است.

استرس نه تنها سبب ایجاد تغییرات فیزیکی در کالبد اول یا آنامایاکوشا می شود بلکه بر روی چهار کالبد یا کوشای دیگر نیز تاثیر می گذارد. این روند مستمر است یعنی یک تغییر سبب تغییرات بیشتر و بیشتر می شود تا انجا که بدن از وضعیت تعادل طبیعی خود خارج می شود.

مداخله ی درمانی درهر سطحی از این تغییرات یا انفصالها سبب شروع بازگشت به وضعیت سلامتی می شود.

هدف چهارم: فاکتورهای سلامتی که  انفصال را بهبود می بخشد.

جاده ی سلامتی می تواند شبیه یک اتوبان صاف و هموار باشد که بتوان با سرعت در آن حرکت کرد و یا شبیه جادهای خاکی ،پیچ در پیچ و پر از چاله چوله باشد. صرفه نظر از اینکه  سفرهر فردی در چه جاده ای رخ می دهد هر جاده می تواندانشعابات متعددی پیدا کند که هر انشعاب نمایانگر بخشی از وجود فرد است.

آسیبهای محیطی سبب ایجاد بیماری در جسم فیزیکی و همچنین صدمه به کالبدهای انرژیک و عاطفی می شوند.

سیستم باورهای فرد آزموده میشود و فرد شروع می کند تا خودش را در رابطه با بیماری سرطانش تعریف کند.

شاید مهمترین چیز این است که جایی از وجود فرد که جایگاه آرامش است وسبب ایجاد امنیت و راحتی فرد می شود به بدترین روش ممکن مورد آزمایش قرار می گیرد.

به همین علت است که یک برنامه ی جامع که همه ی بخشهای وجود را در بر بگیرد باید ایجاد شود.

هدف پنجم: برنامه ی 10 هفته ای یوگا درمانی برای بیماران سرطانی

علاوه بر آساناها و وضعیتهای فیزیکی یوگا که در کلاس آموزش داده خواهد شد  انتظار می رود تا همه ی شرکت کنندگان در این دوره  دیدگاه ذهنی مثبتی پیدا کنند ، روش تغذیه ی آنها بهبود یابد ومعنویت به طور اساسی در آنها پرورش پیدا کند. برای این منظور از تکنیکهای تنفسی ، مراقبه و تصویرسازی هدایت شده و جملات تاکیدی مثبت استفاده می شود. وظیفه ی هر شاگرد این است که مسئولیت سفر خودش را در راه بازگشت به سلامتی به عهده بگیرد.

هفته ی اول: معرفی

خوشامد گویی و معرفی مربی

معارفه ی شاگردان

چکیده ی برنامه ی کلاس و اظهارات شاگردان

حرکات ملایم یوگا بر روی صندلی، آگاهی از تنفس ،جملات تاکیدی که در طول 10 هفته ی کلاس تکرار خواهند شد.

هفته ی دوم:آگاهی از بدن

نقشه برداری از بدن روی صندلی یا  کف زمین با راهنمایی از طریق کوشاها یا کالبد های پنجگانه

انتقال این تجربه بر روی کاغذ

حرکات ملایم یوگا بر روی صندلی و جملات تاکیدی

هفته ی سوم:

حرکات یوگا بر روی صندلی با دم و بازدم

حرکات یوگا ی خوابیده روی زمین با دم و بازدم

تن آرامی با تصویر سازی در مورد تنفس

جملات تاکیدی

هفته ی چهارم:

ایجاد زمینه برای از بین رفتن ترس از مودراها

مودراهای درمانی برای سیستم ایمنی بدن به همراه تنفس

حرکات ملایم یوگا بر روی صندلی یا خوابده روی زمین و حرکات یوگای ایستاده

شاواسانا و جملات تاکیدی

هفته یپنجم: باز کردن چاکرای قلب

ترکیب تنفس با حرکات باز کننده ی چاکرای قلب برای ایجاد آگاهی از بدن

حرکات یوگا بر روی صندلی ، حرکات ایستاده و خوابیده

شاواسانا و جملات تاکیدی

هفته ی ششم: تمرکز روی چاکراها

تنفس در طول ستون فقرات ازمیان همه ی چاکراها

وضعیتهای مربوط به هر چاکرا

تن آرامی با ارجاع به هر چاکرا

جملات تاکیدی مربوط به هر چاکرا

هفته ی هفتم: کالبد عاطفی

تمرینات تنفسی از طریق تمام بدن و توجه به مناطق دارای انسداد عاطفی

انجام وضعیتهایی که این آگاهی را حفظ می کنند.

توجه به اینکه چگونه احساسات متفاوت در بخشهای مختلف بدن مقیم می شوند.

تن آرامی و جملات تاکیدی

هفته ی هشتم:سیستم گردش خون

تکنیک تنفسی با توجه به جریان گرم خون از قلب به اندامها

وضعیتهایی که بدن را  به شکل ستاره باز می کند. ( کاربرد بیش از پیش وضعیتهای ایستاده) با تاکید بر روی حس کردن گردش خون.

تن آ رامی با تصویر سازی جریان ، گشودن و جملات تاکیدی

هفته ی نهم:سیستم اسکلتی –عضلانی

در وضعیت سوخ آسانا یا هر وضعیت راحت دیگری بنشینید.

“آدی مودرا ” را انجام دهید که سبب آرامش سیستم عصبی می شود وبه  انجام تنفس سه مرحله ای بخصوص تنفس شکمی کمک می کند.

وضعیتهای ملایم باز کننده ی ستون فقرات

بر روی دو متکای ضربدری به پشت دراز بکشید.

بر روی دو متکای ضربدری به پهلو بخوابید.

اوپاویشتاکون آسانا  ، گربه ، کششهای ملایم ایستاده با آگاهی از تنفس و بدن ، تادآسانا ، اوردواهاستاسانا ، آردهاچاندرآسانا ،ویرابهادرآسانای 1 و 2 ، خم به جلوی نشسته بر روی صندلی

تن آرامی در وضعیت ویپاریتاکارانی یا وضعیتهای دیگر

مراقبه ی نشسته بر روی صندلی یا زمین با وضعیت دستها در” آنجالی مودرا”

جملات تاکیدی

دستها در وضعیت “پادمامودرا” با چشمهای بسته چانه به سمت پایین و نگاه به قلب و تکرا ر این جملات:

من افتخار می کنم که جایگاه من در درون توست، جایی که همه ی کائنات حضور د ارند.

من افتخار می کنم که جایگاه  من در درون توست، جایی که سرشار از عشق ، صلح ، نور و حقیقت است.

وقتی تو در آن مکان در خودت هستی و من نیز در آن مکان در خودم هستم پس ما یکی هستیم.

“Namaste”

هفته ی دهم: لبریز کردن

بهبودی از طریق کوشاها ، تاکید بر اینکه هیچ هدف نهایی وجود ندارد و هر لحظه کامل است.

تنفس ،آساناها ، تن آرامی و جملات تاکیدی

 

منبع:

Yoga for people experiencing cancer

IYT PYT training August 4-17,2002

Rebecca Laney, Ann Lee, Cindy Wuerch

 

تالیف و ترجمه : دکتر فرانس میناگر