یوگا: ورزش جسم و روان

یوگا فراتر از درمان بیماری های خاص جسمی و روانی، ویژگی فوق العاده ای دارد که می تواند به همه ما عرضه کند و آن، این است که یوگا، می تواند شناختی را نسبت به خودمان ایجاد کند که بتوانیم زندگی خود را تکامل بخشیم. این بہترین پیام یوگاست. البته دستیابی به چنین خودشناسی، مستلزم زمان است، زیرا باید عملا، تجربه هایی بدست آید. دوره های آموزش متعددی در مدارس و مراکز یوگا وجود دارد که می توانیم جنبه های فیزیکی و مراقبه ای یوگا را در آنها بیاموزیم، اما نیاز بسیار متفاوت آن سلامت روح و روان است.

نیاز ما، درک و شناخت عدم تعادل در ساختار احساساتمان و ایجاد هماهنگی در آن است. هنگامی که بتوانیم این عدم تعادل را هماهنگ کنیم و آن را به حالت تعادل و توازن نزدیک کنیم، کیفیت ذهن ما تغییر می کند. البته همچنان به زندگی خود ادامه خواهیم داد، اما نگرش ما تغییر می یابد. اگر از عینکی با شیشه صورتی رنگ استفاده کنیم، دنیا را صورتی خواهیم دید و اگر عینک با شیشه سیاه بر چشم بگذاریم، دنیا را تیره و سیاه خواهیم دید. ولی اگر از عینک شفاف استفاده کنیم، دنیا را به همان رنگ واقعی خودش مشاهده خواهیم کرد. بنابراین اولین توصیه یوگا این است: “پیش از هر چیز، به خودت نگاه کن”. هر عملی مثبت یا منفی، باید همراه با آگاهی انجام شود. این اطمینان را بدست آورید که هر آنچه که انجام می دهید برای رشد و توسعه طبیعت، خلاق و آفریننده خودتان و نیز در جهت رشد سایر استعدادها به کار خواهد آمد.

اگر کارهایی که انجام می دهید، خلاق و سازنده نیستند و باعث ایجاد تضاد، تناقض و درد و رنج می شوند، بدانید که این کارهای شما بر مبنای یوگا نیست. کارهایی که انجام می دهید، می باید در جهت ارتقاء سطح اندیشه و آگاهی های خودتان و دیگران باشد. زمانی که شما این توانایی را داشته باشید که با کارهای خود، سطح متفاوتی از آگاهی را ایجاد کنید، می توانید به خودشناسی بیشتری برسید که این یکی از فواید یوگاست.

با این حال، این آگاهی باید، با نظم و انضباط خاصی در زندگی شما همراه باشد. انضباط، انجام کارهای اجباری و از روی عادت نیست. مفهوم انضباط در یوگا عبارتست از کنترل استعدادها و نیروی ذاتی خود در زندگی و هدایت این استعدادها به سوی خلاقیت و مثبت گرایی. هنگامی که به انضباط یوگایی رسیدید، در واقع به سلامت روح و روان در کنار سلامت جسم دست یافته اید.