یوگا و اضطراب

اضطراب امتحان، اضطراب پس از سانحه و… اضطراب با علایمی نظیرتپش قلب ،احساس پروانه،در شکم ،تعریق،لرزش، مشکل تمرکز ،کرختی بدن،و تنفس تندتراز حد معمول همراه است که فرد را دچار پریشانی میکند.