یوگا و درمان اعتیاد

اعتیاد یک بیماری اجتماعی استکه عوارض جسمی و روانی دارد.و تا زمانی که علل گرایش ((بیمار))توجه نشود ،درمان جسمی و روانی فقط یرای مدتی نتیجه بخش خواهد بود.

یک درمان چهار ماهه:

کارما یوگا جزء لاینفک ترک اعتیاد است که باعث تقویت اراده و پاکسازی ذهن میگردد.

روانکاوی عمقی ،از هوسها و لغزشها و بازگشت به اعتیاد جلوگیری میکند.

آموزش مهارتها ی اجتماعی و زندگی و بهداشت روانی و غذایی – آموزش مهارتهای تصمیم گیری و حل مسائل – و آموزش جرات (نه )گفتن در فشار جمع

ماه اول:فرد دراز کشیده 5 دور تنفس اوجایی در روز

اوتان آسانا و پاوان موکت چهار دور  در روز

شاو آسانا 5 دقیقه

ماه دوم و سوم :

پس چی موتان – بوجانگ آسانا- تریکن آسانا-تنفس اوجایی – شاوآسانا 10 تا 15 دقیقه

ماه چهارم :

سارونگ آسانا – ماتسی آسانا- دانور اسانا – پاوان موکت آسانا نشسته و خوابیده- شاوآسانا 10 تا 15 دقیقه