با وجود همه نقطه ضعف‌هایم خودم را دوست دارم و به خودم احترام می‌گذارم